Όρους Χρήσης

Τα παρακάτω αποτελούν όρους νομικής συμφωνίας μεταξύ εσού και της L-TEAM, μέλος του ομίλου VaCo Group – Α. ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (παρουσιάζεται ως «εταιρία», «εμείς», «από εμάς»). Με την αγορά υπηρεσιών ενημέρωσης, εκπαίδευσης ή / και παροχής συμβουλών από την Εταιρεία ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου που κατέχει η Εταιρεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτές όρους και να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

01. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε το υλικό, τις ενημερώσεις, τις εκπαιδεύσεις, τις συμβουλές και / ή συμβουλευτικές υπηρεσίες της Εταιρείας (όπως ορίζεται παρακάτω), συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς ενδέχεται να τροποποιούνται από την Εταιρεία κατά καιρούς κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ως Πελάτης συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις τόσο για τρέχουσες όσο και για οποιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να συνάψετε σύμβαση με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων όλων των όρων πληρωμής (συλλογικά η Συμφωνία). Σε αυτή τη Συμφωνία, “εσείς” και “σας” αναφέρεται στον Πελάτη. Συμφωνείτε επίσης  ότι οποιοσδήποτε από τους αντιπροσώπους σας, τους εκπροσώπους σας, τους υπαλλήλους σας ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που ενεργεί για λογαριασμό σας σε σχέση με τη χρήση των ενημερώσεων, εκπαιδεύσεων, του υλικού και / ή  Συμβουλευτικών Υπηρεσιών δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τηρεί αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Συμφωνείτε επίσης ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις αν ενεργείτε εξ ιδίου ονόματος ή για λογαριασμό τρίτου, συμπεριλαμβανομένου άλλου Πελάτη.

02. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την επαναλαμβανόμενη ενημέρωση, την ηλεκτρονική συμμετοχή σε προγράμματα ή τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία εγγραφής, η οποία συμπίπτει με την αρχική πληρωμή. Ο όρος θα συνεχιστεί ως εξής, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε εφαρμογή από την στιγμή που ο «πελάτης» προχωρήσει στην πληρωμή του προϊόντος ή/και υπηρεσίας ή/και άλλης συμβουλευτικής ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας, εντός του καθορισμένου χρονικά πλαισίου που έχει οριστεί από την «εταιρία» σε συνεννόηση με τον πελάτη. Δεν υπάρχει αυτόματη ανανέωση της συγκεκριμένης συμφωνίας/σύμβασης πέραν του καθορισμένου όπως ορίζεται βάση προγράμματος ή/και προϊόντος ή/και υπηρεσίας. Για την ανανέωση ή μη της συμφωνίας/σύμβασης πρέπει και τα δύο μέρη συμφωνήσουν να εισέλθουν σε νέα προθεσμία σύμβασης για καθορισμένο χρόνο περίοδος.

Οποιαδήποτε και όλες οι «κατόπιν-ειδικής-συμφωνίας» αγορές (στρατηγικές συνεδρίες, εκδηλώσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες) δε θα συνδέονται με καμία άλλη υπηρεσία ή δεν υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον πελάτη.

Ο Πελάτης συμφωνεί να καταβάλει στην Εταιρεία όλες τις σχετικές χρεώσεις στο λογαριασμό του σε Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους πληρωμής και / ή το σχέδιο πληρωμής που συμφωνήθηκαν αμοιβαία, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως όλων των εφαρμοστέων φόρων. Εάν τυχόν συμφωνημένοι όροι πληρωμής των πρόσθετων υπηρεσιών που ζητήσατε είναι διαφορετικοί από τους όρους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι όροι πληρωμής για τις πρόσθετες υπηρεσίες θα ισχύουν για αυτές τις υπηρεσίες. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οποιαδήποτε αμοιβή εγκατάστασης (ή παρόμοια εφάπαξ πληρωμή ανάλογα με την υπηρεσία που έχει επιλέξει ο Πελάτης) δεν είναι επιστρεπτέα, καθώς εφαρμόζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται αμέσως από την Εταιρεία στις υπηρεσίες εκκίνησης.

Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι το eCourse, online membership και / ή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  χρεώνονται κατόπιν ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Επιπλέον, αν ο Πελάτης έχει επιλέξει να πληρώσει την Εταιρεία με πιστωτική κάρτα, ο Πελάτης συμφωνεί να εξουσιοδοτήσει την Εταιρεία να χρεώσει εκ των προτέρων την πιστωτική της κάρτα για τέτοιες πληρωμές και για οποιεσδήποτε οφειλές δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας.

Σε περίπτωση που η συλλογή αποδειχθεί απαραίτητη, ο Πελάτης συμφωνεί να καταβάλει όλες τις αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων όλων των αμοιβών δικηγόρων και δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία.

Κατανοείτε ότι η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό να τροποποιεί τους τυποποιημένους όρους και τις προσφορές υπηρεσιών της και ότι η VaCo Group διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει την τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών. Μετά την εκπλήρωση των αρχικών όρων της σύμβασης, οι Πελάτες με συγκεκριμένες  συμβάσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αναθεωρημένους όρους ή/και τιμές.

03. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Ο πελάτης πρέπει να πραγματοποιήσει άμεση κατάθεση από έγκυρο, επαρκώς χρηματοδοτούμενο τραπεζικό λογαριασμό, να παράσχει έγκυρη πιστωτική κάρτα με επαρκή πίστωση ή να διατηρήσει κατάθεση στην Εταιρεία, την οποία μπορεί να χρεώσει η Εταιρεία για όλες τις Συμβεβλημένες Υπηρεσίες.

04. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ:

Τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν και αναγράφουν τιμή ή τιμή προσφοράς, πωλούνται με αυστηρή επιστροφή μετά 10 ημερών εφόσον προκύψει. Όλες οι ακυρώσεις εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την αγορά πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στη διεύθυνση gameofmoney.gr@gmail.com. 

Οι ακυρώσεις θα τεθούν σε ισχύ εντός 15 ημερών από την υποβολή της γραπτής αίτησης και η πιστωτική κάρτα του πελάτη δεν θα χρεωθεί ξανά.

05. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΗ-ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο τίτλος και τα πλήρη δικαιώματα ιδιοκτησίας εντός και προς τα πλαίσια, στρατηγικές, ενημερώσεις, εκπαιδεύσεις και συστήματα καθοδήγησης και συμβουλευτικής, μαζί με οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, προγράμματα και άλλη τεχνολογία που υποστηρίζει ή σχετίζεται με τη λειτουργία της Εταιρείας το δίκτυο της Εταιρείας και ο ιστότοπος (ή οι ιστότοποι) (συλλογικά, τα “Εταιρικά Υλικά”) θα παραμείνουν ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά στην Εταιρεία και / ή στον αντίστοιχο εξωτερικό προμηθευτή υπηρεσιών ή συγγραφέα. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν έχει αποκτήσει κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον στα Υλικά της Εταιρείας και δεν θα αποκτήσει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στα Υλικά της Εταιρείας λόγω της παρούσας Συμφωνίας.

06. ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Τίποτα που περιέχεται στην παρούσα Συμφωνία ή χρήση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης  και / ή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών δεν πρέπει να νοείται ως χορήγηση άδειας χρήσης οποιασδήποτε από τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή λογότυπα που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους.

07. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα περιεχόμενα μόνο για προσωπική χρήση και μη εμπορικούς σκοπούς, αλλά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κοινή χρήση – διαμοιρασμός του προσωπικού κωδικού του πελάτη με σκοπό την προβολή των περιεχομένων από τρίτους.

08. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση προσωπικού σας υλικού, ούτε είναι υπεύθυνη για την είσοδο παραγγελιών, την επεξεργασία πληρωμών, την αποστολή, τις ακυρώσεις, τις επιστροφές ή την εξυπηρέτηση πελατών ή/και συνεργατών σας που αφορούν παραγγελίες που έχουν γίνει εκ μέρους του πελάτη. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι δεν περιέχει περιεχόμενο που ανήκει στην Εταιρεία ή με άδεια χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των καταχωρήσεων αναζήτησης της Εταιρείας, εκτός εάν πρόκειται για μια ξεχωριστή υπογεγραμμένη συμφωνία συνεργασίας με τη VaCo Group.

09. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ:

Ο Πελάτης εκπροσωπεί και εγγυάται στην Εταιρεία ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η παρούσα Σύμβαση αποτελεί έγκυρη, δεσμευτική και εκτελεστή σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της. Ο Πελάτης είναι ο εξουσιοδοτημένος ιδιοκτήτης ή εκπρόσωπος του υλικού ή/και της εκπαίδευσης, του ιστότοπου ή των ιστότοπων για τους οποίους θα εκτελεσθούν οι υπηρεσίες καθοδήγησης, εκπαίδευσης  και παροχής συμβουλών και ο Πελάτης δεν θα παραβιάσει κανένα εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό. Δεν παραβιάζει επίσης με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού σήματος, του εμπορικού μυστικού ή άλλου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας. δεν είναι ψευδές ή παραπλανητικό, δεν έχει και δεν θα έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε απάτη καταναλωτή, ευθύνη για προϊόντα, παραβίαση της σύμβασης, τραυματισμού, ζημία ή βλάβη οποιουδήποτε είδους σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα. Δεν είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή απειλητικό. Είναι απαλλαγμένο από ιούς. Δεν περιέχει, δεν προωθεί ή προσφέρει οποιαδήποτε μορφή λογισμικού υποκλοπής spyware, adware ή άλλου λογισμικού διαφήμισης ή συλλογής πληροφοριών. και / ή δεν περιέχει, δεν συνδέει ή δεν προωθεί κανένα από τα ακόλουθα: βία, εγκλήματα μίσους (φυλετικές ή άλλες), παράνομες δραστηριότητες, διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.

10. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης συμφωνεί περαιτέρω να εκτελέσει τα εξής: Ο Πελάτης δεν  θα μεταφέρει την ευθύνη στην Εταιρείας ή συνεργάτες της, για τις δραστηριότητες των επισκεπτών που έρχονται σε ηλεκτρονική ή/και γραπτή ή/και προφορική συμφωνία με τον Πελάτη μέσω της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής. Εάν ο Πελάτης πωλεί ή προωθεί τα ενήλικα υλικά, το αλκοόλ ή τα προϊόντα καπνού ή άλλα προϊόντα ή / και υπηρεσίες με περιορισμένη ηλικία, ο Πελάτης θα: (i) έχει επαληθεύσει την ηλικία στην αρχική σελίδα των δικτυακών τόπων του και στη διαδικασία πωλήσεων σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους καικανονισμών, και (ii) δεν πρέπει να προσφέρουν τέτοια προϊόντα ή / και υπηρεσίες σε δικαιοδοσίες στις οποίες απαγορεύονται ή περιορίζονται με οποιονδήποτε τρόπο.

11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να απαλλάξει την Εταιρεία, τους συνεργάτες διανομής της, τους δικαιοπάροχους και τους κατόχους αδείας, καθώς και τις συνδεδεμένες εταιρείες και οποιοδήποτε από τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους και αντιπροσώπους τους, (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, των εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή από οποιονδήποτε εξ αυτών λόγω οποιωνδήποτε αξιώσεων, αγωγών ή διαδικασιών (συλλογικά αναφέρονται σε στο παρόν ως “Αξίωση”), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δυσφήμισης, παραβίασης του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής ή της δημοσιότητας, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση εμπορικού σήματος ή άλλη παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου, απάτης, ψευδή διαφήμιση, ψευδή δήλωση, ευθύνη προϊόντος ή παραβίαση οποιονδήποτε νόμου, διατάγματος, κανόνα ή ρύθμιση σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης  και Συμβουλευτικής που εκτελούνται για λογαριασμό του Πελάτη, στον ιστότοπο ή τους ιστότοπους ή χώρους του Πελάτη. Η συμπεριφορά ή οι παραλείψεις του Πελάτη ή οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή αποδεδειγμένη παραβίαση από τον Πελάτη οποιουδήποτε όρου, προϋποθέσεως, συμφωνίας, εκπροσώπησης ή εγγύησης από τον Πελάτη, εξαιρουμένης οποιασδήποτε αξίωσης που προκύπτει αποκλειστικά από πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας ή των αντιπροσώπων της ή υπαλλήλους. Η Εταιρεία θα ειδοποιήσει τον Πελάτη για οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια ή απαίτηση για την οποία απαιτείται εύλογη αποζημίωση στη λογική της Εταιρείας και θα συνεργάζεται λογικά με τον Πελάτη με έξοδα του Πελάτη. Κατά την εκλογή της Εταιρείας, ο Πελάτης θα προχωρήσει σε ποσά της Εταιρείας ικανοποιώντας την Αξίωση, η οποία Εταιρεία μπορεί να κατέχει σε εγγύηση εν αναμονή της επίλυσης της Αίτησης αυτής. Η δικηγορική εταιρία που επιλέγει να υπερασπιστεί την Εταιρεία πρέπει να έχει εμπειρία στην υπεράσπιση παρόμοιων αξιώσεων και θα υπόκειται στην έγκριση της Εταιρείας, η οποία δεν θα παρακρατηθεί αδικαιολόγητα. Ο Πελάτης δεν μπορεί να διευθετήσει οποιαδήποτε αγωγή ή θέμα σχετικά με την ευθύνη ή την ευθύνη της Εταιρείας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε οποιαδήποτε υπεράσπιση μιας αξίωσης και / ή να εκπροσωπείται από δικηγόρο της επιλογής της με δικά της έξοδα. Χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με το παρόν ή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει οποιαδήποτε ευθύνη του Πελάτη με την Εταιρεία σε σχέση με Αξιώσεις έναντι οποιωνδήποτε ποσών που κατέχονται σε κατάθεση στην Εταιρεία ανά Πελάτη.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με τα αποτελέσματα των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης  και Συμβουλευτικής, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του αριθμού των εμφανίσεων, καθώς και οποιουδήποτε διαφημιστικού αποτελέσματος ή επιστροφής της επένδυσής. Δεδομένου ότι η Εταιρεία βασίζεται σε τρίτους για ορισμένα δεδομένα, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα όλων των στατιστικών χρήσης. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν επακόλουθα, ειδικά, χαμένα κέρδη ή άλλες ζημιές που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση που απορρέει από οποιαδήποτε κατάσταση πέραν του εύλογου ελέγχου αυτού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κυβερνητικών ενεργειών, πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού, διακοπής ρεύματος, ταραχών, έκρηξης, εργασίας , ή έλλειψη υλικού, διακοπή οποιουδήποτε είδους μεταφοράς ή επιβράδυνση της εργασίας.

13. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Καμία από τις πληροφορίες που θα δοθούν στο σεμινάριο δεν αποτελεί προσφορά (ή υποκίνηση προσφοράς) για αγορά ή πώληση νομισμάτων, χρηματοοικονομικού προϊόντος ή εργαλείου, για πραγματοποίηση επένδυσης ή για συμμετοχή σε συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική.  Κατά τη σύνταξη του σεμιναρίου, η διοργανώτρια εταιρία δεν έλαβε υπόψη της τους επενδυτικούς σκοπούς, τους ειδικούς επενδυτικούς στόχους, την οικονομική κατάσταση και τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις οποιουδήποτε αποδέκτη, και τίποτα από αυτά που περιέχονται στο σεμινάριο δεν αποτελεί σύσταση προς τους αποδέκτες για επένδυση ή αποεπένδυση με συγκεκριμένο τρόπο. Η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία οποιουδήποτε αποδέκτη, ο οποίος εκλάβει κάποια πληροφορία του σεμιναρίου ως σύσταση. Οι κερδοσκοπικές συναλλαγές δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές και όλοι οι αποδέκτες οφείλουν να εξετάσουν με προσοχή την οικονομική τους κατάσταση και να συμβουλευτούν κάποιον χρηματοοικονομικό σύμβουλο, προκειμένου να κατανοήσουν τους εμπλεκόμενους κινδύνους και να επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα της θέσης τους προτού προβούν σε οποιαδήποτε επένδυση ή αποεπένδυση, ή εμπλακούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή

14. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Η παραίτηση από ένα συμβαλλόμενο μέρος της παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης αυτής της Συμφωνίας από το άλλο, δεν θα λειτουργήσει ούτε θα ερμηνευτεί ως συνεχιζόμενη παραίτηση. Η παραίτηση από οποιαδήποτε παραβίαση ή αθέτηση της παρούσας συμφωνίας από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη παράβαση της παρούσας Σύμβασης.

15. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Το παρόν έγγραφο και κάθε συνημμένο έγγραφο, χρονοδιάγραμμα ή άλλο συνημμένο έγγραφο συνιστούν την πλήρη κατανόηση και συμφωνία των μερών και όλες οι προηγούμενες συμφωνίες, συμβάσεις και αντιπροσωπείες τερματίζονται και ακυρώνονται στο σύνολό τους και είναι δεν έχουν καμία άλλη δύναμη, αποτέλεσμα και εφαρμογή.

16. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ:

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τότε ο επικρατέστερος συμβαλόμενος σε μια τέτοια διαφορά, ανεξάρτητα από το αν η τελική απόφαση παρέχεται τελικά από το δικαστήριο, δικαιούται να λάβει τις αμοιβές του δικηγόρου και να του επιστράφηκαν ως μη επικρατέστερο μέρος.

17. ΟΙ ΜΗ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Οι συμφωνίες, οι δεσμεύσεις και οι συμφωνίες που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία είναι αποκλειστικά προς όφελος των συμβαλώμενων μελών ή τους αντίστοιχους διαδόχους τους ή τους επιτρεπόμενους εκχωρητές.

18. ΕΠΙΒΙΩΣΗ/ΣΥΝΕΧΙΣΗ:

Τα τμήματα αυτής της Συμφωνίας που αφορούν ή διέπουν θέματα ή περιστάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας θα ερμηνευθούν ώστε να επιβιώσουν οποιασδήποτε τέτοιας λύσης.

19. ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Αυτή η συμφωνία είναι εκτελέσιμη μετά την επιτυχή πληρωμή από τον Πελάτη, όπου αυτό ορίζεται. Με την αγορά υπηρεσιών εκπαίδευσης, ενημέρωσης και / ή παροχής συμβουλών από την Εταιρεία ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που παρέχει η Εταιρεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Σημείωση: Οποιαδήποτε θεραπευτική μέθοδος ή τεχνική αναφέρεται και περιγράφεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αντικαθιστά την ιατρική, ψυχολογική, ψυχιατρική διάγνωση και θεραπεία, ή οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή. Οι εναλλακτικές θεραπείες και οι διαλογισμοί αποτελούν θαυμαστά βοηθητικά εργαλεία για τη συναισθηματική, νοητική και σωματική ισορροπία και ευεξία του ατόμου και μπορούν κάλλιστα να εφαρμόζονται παράλληλα με οποιαδήποτε θεραπεία της συμβατικής ιατρικής, αφού βοηθούν ολιστικά τον άνθρωπο και προάγουν τη συναισθηματική και ψυχοσωματική του αρμονία. Οι όροι «θεραπευτής» και «θεραπεία» χρησιμοποιούνται με την ευρεία έννοια των όρων και δεν ταυτίζονται με τους όρους που χρησιμοποιούνται από την κλασική ιατρική, ψυχολογία και φαρμακευτική.

Δήλωση 

Τα αποτελέσματα που αναφέρονται στα μαθήματα αυτά είναι μέσα από την προσωπική ζωή των ομιλητών και τη ζωή των ανθρώπων που έχουν γνωρίσει που χρησιμοποιούν αυτές τις στρατηγικές. Είναι σημαντικό να κατανοήσεις ότι δεν ανήκουν στο μέσο όρο. Οι ιστορίες των ανθρώπων που θα ακούσεις και θα δεις, είναι μόνο για σκοπούς παραδειγμάτων. Τα δικά σου αποτελέσματα θα ποικίλουν και θα εξαρτηθούν από πολλούς παράγοντες όπως το υπόβαθρό σου, η εμπειρία σου, η ηθική σου και άλλα. Κάθε στόχος εμπεριέχει την έννοια του ρίσκου καθώς και της μαζικής και σταθερής προσπάθειας και δράσης. Αν δεν είσαι πρόθυμος/η να το αποδεχτείς αυτό, σε παρακαλώ ΜΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ.

Re-Start from scratch